Algemene voorwaarden

Artikel 1 – LM Legal

LM Legal is een eenmanszaak, gevestigd in Aalsmeer en is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 66313597. LM Legal stelt zich ten doel het bieden van juridische ondersteuning aan advocatenkantoren en ondernemingen, alsmede het verlenen van juridisch advies en andere juridische diensten aan ondernemingen en/of particulieren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van LM Legal zijn van toepassing op iedere opdracht en eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten aan LM Legal. De algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3 – Overeenkomst van opdracht

3.1. De overeenkomst van opdracht tussen LM Legal en de opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door LM Legal.

3.2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LM Legal.

3.3. Partijen kunnen ieder, om hen moverende redenen, de opdracht beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de vergoeding te voldoen van het honorarium en eventuele onkosten in verband met de tot het moment van beëindiging door LM Legal verrichte werkzaamheden. LM Legal is in geval van opzegging van haar kant geen enkele (schade)vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 4 – Honorarium

4.1.
Ten behoeve van de uitvoering van een opdracht brengt LM Legal kosten bij de opdrachtgever in rekening, welk het honorarium, omzetbelasting en de onkosten omvatten. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

4.2. LM Legal heeft het recht – ook tijdens de duur van een opdracht – de door haar gehanteerde uurtarieven en de door haar eventueel gehanteerde reiskostenvergoeding periodiek (per 1 januari van ieder jaar) te wijzigen.

4.3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

 4.4. De onkosten die LM Legal ten behoeve van de opdrachtgever maakt (zoals reiskosten, kosten van uittreksels, griffierechten en deurwaarderskosten) worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 4.5. De werkzaamheden van LM Legal verricht ten behoeve van de opdrachtgever worden in principe maandelijks in rekening gebracht. De betaling van de facturen van LM Legal dient, zonder enige recht op opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. LM Legal is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling van de factu(u)r(en) uitblijft.

4.6. LM Legal is gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het te ontvangen honorarium en de (voor te schieten) kosten te verlangen. Eerst na ontvangst van het voorschot op de bankrekening van LM Legal, is LM Legal gehouden de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen. Tenzij anders afgesproken, zal een ontvangen voorschot worden verrekend met de eindfactuur met betrekking tot de verstrekte opdracht.

Artikel 5 – Klachten

5.1. De opdrachtgever meldt klachten over de door LM Legal verrichtte werkzaamheden binnen veertien (14) dagen na de ontdekking, en, bij gebreke van een eerdere ontdekking, binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de  overeengekomen werkzaamheden, schriftelijk aan LM Legal.

5.2. De in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde klachten zijn zo gedetailleerd mogelijk geformuleerd, waarbij LM Legal de gelegenheid wordt geboden binnen een redelijke termijn de werkzaamheden te herstellen en/of nog eens te verrichten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Iedere aansprakelijkheid van LM Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De polisvoorwaarden van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden op verzoek naar de opdrachtgever toegezonden.

6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LM Legal aansprakelijk is.

Artikel 7- Derden

7.1. De keuze van door LM Legal in te schakelen derden geschiedt, waar mogelijk, in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. LM Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt LM Legal eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

7.2. Een opdracht wordt door LM Legal uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door LM Legal schriftelijk en uitdrukkelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken.

7.3. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door LM Legal voor hem verrichtte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens LM Legal gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. LM Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever, jegens derden.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1. Tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de te verlenen diensten zich tegen toepassing verzet, zal LM Legal alle informatie die rechtstreeks verband houdt met (de onderneming of organisatie van) de opdrachtgever geheimhouden.

8.2. De opdrachtgever is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door LM Legal in verband met de uitvoering van de overeenkomst hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld, uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

8.3. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.

8.4. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 9 –  Verkrijging en wijziging van algemene voorwaarden

9.1. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op de website van LM Legal: www.lmlegal.nl.

9.2.  Op verzoek van een (potentiële) opdrachtgever zullen deze algemene voorwaarden eveneens per e-mail of gewone post worden toegezonden.

9.3.  LM Legal bevoegd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe opdrachten en op lopende opdrachten met ingang van het moment van wijziging.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2017 en vervangen de eerdere versie van 1 juli 2016, die op verzoek opvraagbaar is.

10.2. De overeenkomst van opdracht tussen LM Legal en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

10.3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.